Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια Αστικής Ευθύνης καλύπτουν τις περιπτώσεις, όπου μπορεί μια επιχείρηση να θεωρηθεί υπεύθυνη και να υποχρεωθεί να ικανοποιήσει απαιτήσεις από ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο επιχειρηματίας φέρει ευθύνη προς τους πελάτες του, τους εργαζομένους του ή γενικότερα προς τρίτους, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης για την επιχείρηση, επιδικάζονται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων.

Η Γενική Αστική Ευθύνη καλύπτει μια σειρά από επαγγελματικούς χώρους, όπως καταστήματα, γραφεία, κέντρα διασκέδασης, κινηματογράφους, θέατρα, εκπαιδευτήρια, γυμναστήρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κ.α.